Naudinga

Organizacijos teikiančios socialines paslaugas

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Trumpas organizacijos aprašymas:
Marijampolės socialinės pagalbos centras, tai biudžetinė, socialinių paslaugų įstaiga, teikianti nestacionarias ir stacionarias socialines paslaugas pažeidžiamiausiems Marijampolės savivaldybės gyventojams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Įstaiga atvira visuomenei, besiorientuojanti į gyventojų poreikius ir interesus, infrastruktūros kaitą, besiintegruojanti į Lietuvos ir Europos sistemą, vadovaujasi demokratiniais principais. 
Centrą sudaro dvylika padalinių:
• Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys;
• Pagalbos namuose tarnyba;
• Pagalbos šeimoms tarnyba ;
• Sveikatos priežiūros padalinys;
• Socialinės globos padalinys;
• Laikinosios nakvynės namai;
• Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros(paramos) padalinys;.
• Paramos šeimai padalinys Igliaukos seniūnijoje:
Vaikų dienos centras;
• Paramos šeimai padalinys Liudvinavo seniūnijoje:
Vaikų dienos centras;
Krizių centras.
• Specialaus transporto tarnyba;
• Globos centras.
Informacija apie veiklas/ projektus/ programas, į kurias žmonės gali registruotis:
Įstaigoje teikiamos socialinės paslaugos:
Bendrosios: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto paslaugų organizavimas, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, sociakultūrines bei kitas bendrosios socialinės paslaugos.
Socialinės priežiūros: pagalbos į namus, laikino apnakvindinimo nakvynės namuose, laikino apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centre, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir (ar) atkūrimo asmens namuose, taikomas atvejo vadybos procesas, vaiko dienos socialinės priežiūros, psichosocialinės pagalbos, pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti socialinės paslaugos.
Socialinės globos: dienos socialinės globos institucijoje, dienos socialinės globos asmens namuose, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos institucijoje.

Šiuo metu vykdomi projektai, finansuojami iš Europos sąjungos lėšų:
„Integrali pagalba į namus Marijampolės savivaldybėje“, kurio vykdymo metu teikiamos dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos asmenims jų namuose bei konsultacinė pagalba jų šeimų nariams. „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“, kurio tikslas suteikti kompleksinę pagalbą šeimai ir jų vaikams, išgyvenantiems sudėtingą gyvenimo tarpsnį, stiprinti šeimos tarpusavio ryšius, rasti taikius sprendimus. Minėtame projekte mūsų įstaiga atlieka Bendruomeninių šeimos namų funkcijas, konsultuoja, informuoja, tarpininkauja ir atstovauja, kad šeimos gautų reikiamas paslaugas.
Rekvizitai:
Pavadinimas: Marijampolės socialinės pagalbos centras
Adresas: Bažnyčios g. 19, LT-68298 Marijampolė
Telefonas: 8 343 52287
El .paštas: centras@mspc.lt
PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top