naujienos

Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną – apie dėmesį, naujas paslaugas ir užimtumo skatinimą

Kiekvienas savivaldybėje gyvenantis žmogus turi gerai jaustis, gauti kokybiškas paslaugas nepriklausomai nuo amžiaus ar sveikatos būklės. Negalią turintiems asmenims prisitaikyti prie esamų sąlygų yra sudėtingiau, todėl savivaldybėje skiriamas nuolatinis dėmesys ne tik sprendžiant neįgaliųjų problemas bei tenkinant jų poreikius, bet ir užtikrinant neįgalių asmenų dalyvavimą įvairiose veiklose ir integracijai į visuomenę.

„Kiekviena bendruomenė stipri tiek, kiek sugeba pasirūpinti ir sudaryti sąlygas integruotis į visuomenę visiems bendruomenės nariams. Neįgaliųjų įtrauktis ir gera jausena mūsų bendruomenėje – vienas iš savivaldybės socialinės politikos tikslų, siekiant neįgaliųjų lygių galimybių įgyvendinimo ir socialinės atskirties mažinimo. Savivaldybė stengiasi sudaryti galimybes neįgaliesiems išlaikyti kuo didesnį savarankiškumą, skatinti ugdyti fizinius, protinius ir socialinius įgūdžius, kultūrinius ir meninius gebėjimus. Džiugina šioje srityje nuoširdžiai dirbančių visuomeninių organizacijų veikla, aktyvus dalyvavimas veiklose, kur yra ne tik galimybė prisistatyti visuomenei, parodyti savo gebėjimus, bet ir geriau adaptuotis bendruomenėje. Užklupus pandemijai, šiais metais negalime kartu paminėti Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos, kuri minima gruodžio 3-iąją. Noriu visiems neabejingiems padėkoti už gražų bendravimą ir bendradarbiavimą sprendžiant žmonėms su negalia svarbias problemas. Linkiu žmonėms su negalia nuoširdžios bendrystės, pozityvumo sklidinos kasdienybės, o pasibaigus pandemijai gražių susitikimų naujose veiklose ir renginiuose“, – sako savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis.

2019 m. duomenimis, Marijampolės savivaldybėje gyveno 1040 suaugusių asmenų, kuriems nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis, 267 vaikai su negalia. Savivaldybėje veikia 12 nevyriausybinių organizacijų, telkiančių ir vienijančių žmones su negalia bei teikiančių paslaugas ir sudarančių galimybes įvairiai veiklai.

Naujos paslaugos
Savivaldybėje neįgaliesiems yra teikiamos tiek bendrosios, tiek specialiosios paslaugos. Socialinių paslaugų neįgaliesiems finansavimo spektrą sudaro: stacionarių ir nestacionarių paslaugų, dienos užimtumo ir transporto paslaugų teikimas; socialinių paslaugų namuose organizavimas; finansinės paramos neįgaliesiems teikimas. Socialinės paslaugos, ypač bendruomeninės, yra laikomos prioritetu neįgaliųjų socialinės integracijos programoje, todėl šiai sričiai skiriamas didžiulis dėmesys ir finansavimas iš savivaldybės biudžeto. Savivaldybėje plečiama socialinių paslaugų neįgaliesiems įvairovė – teikiamos asmeninio asistento paslaugos, daugiau organizacijų įtraukiama į pagalbos į namus ar dienos socialinės globos paslaugų teikimą.

Beveik 200 Marijampolės savivaldybėje gyvenančių negalią turinčių asmenų dalyvauja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų veiklose. Šias veiklas įgyvendina 6 neįgaliuosius vienijančios organizacijos. Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektų įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto skirta 17,2 tūkst. eurų.

Šiais metais veiklą pradėjo vaikų dienos centras „Suvalkijos saulytės“, ypatingą dėmesį skiriantis vaikams su raidos sutrikimais. Centras įsteigtas siekiant vaikus užimti, lavinti ir skatinti bendravimą. Marijampolės savivaldybė centrui suteikė patalpas, skyrė lėšų remontui, o VšĮ Visuomenės ir verslo plėtros institutas parengė ES socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą, kuris leido įsigyti dienos centrui veikti reikalingą įrangą ir dvejiems metams užsitikrinti veiklų finansavimą. Veiklą remia ir kitos nevyriausybinės organizacijos, aktyviai prisideda savanoriai, pasirengę dirbti ir ugdyti toleranciją. 2020 m. „Suvalkijos saulytės“ įsirengė sporto erdvę, kurioje bus didesnės galimybės vaikų aktyviai veiklai.

Pirmasis Marijampolės socialinės pagalbos centro, finansuojamo iš savivaldybės lėšų, padalinys, nuo kurio prasidėjo visa centro veikla, buvo Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys. Šiame padalinyje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos institucijoje 28 intelekto sutrikimų turintiems asmenims nuo 16 iki 45 metų. Ypatingų poreikių turintiems žmonėms organizuojamas darbinis užimtumas, ugdomas savarankiškumas ir higienos įgūdžiai, jie mokomi pagaminti įvairius rankdarbius, pjaustinius iš kartono, simegrafijos darbus, aplikacijas, gamina darbelius iš molio. Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros padalinyje savivaldybės neįgalieji bei senyvo amžiaus gyventojai aprūpinami kompensacine technika. Per 10 mėnesių išduotos 183 techninės pagalbos priemonės. Tai ypatingai reikalinga paslauga, lengvinanti tiek neįgaliojo, tiek ir juo besirūpinančių kasdienybę.

Taip pat šiais metais pradėtas įgyvendinti projektas, skirtas psichinę ir (ar) proto negalią turintiems asmenims. Pakankamai savarankiški neįgalieji iš didelių institucijų persikels gyventi į grupinio gyvenimo namus. Namų aplinka, nuolat kartu būnanti socialinė darbuotoja suteiks daug gerų emocijų neįgaliesiems ir skatins juos integruotis į socialinę aplinką.

Parama projektų įgyvendinimui
Kad negalią turintys asmenys jaustųsi visateisiai visuomenės nariai ir kiek įmanoma labiau būtų patenkinti jų sociokultūriniai poreikiai, savivaldybėje siekiama sudaryti galimybes žmonėms su negalia turiningai leisti laisvalaikį, užsiimti mėgstama veikla, realizuoti meninius gebėjimus. Savivaldybė įgyvendina priemones, kuriomis siekiama užtikrinti neįgaliesiems žmonėms galimybes naudotis švietimo, kultūros ir sveikatinimo paslaugomis, dalyvauti sporto ir laisvalaikio veikloje.
Marijampolės savivaldybės administracija kasmet organizuoja konkursą neįgaliųjų socialinės integracijos priemonėms įgyvendinti. 2020 metais finansuota 26 organizacijų veikla, jų projektų ir idėjų įgyvendinimui skirta 64 000 eurų. Įgyvendinamos veiklos labai įvairios – nuo pavėžėjimo paslaugų iki specialistų mokymų, kaip dirbti su negalią turinčiais vaikais. Didžioji dalis projektų skirta sociokultūrinėms paslaugoms įgyvendinti: stovykloms, kelionėms, renginiams, šventėms ir pan. Tačiau vis daugiau dėmesio skiriama specialistų kompetencijos didinimui, darbinių įgūdžių ugdymui.

Lietuvoje tik 29 procentai darbingo amžiaus neįgaliųjų dirba. Panaši tendencija ir Marijampolėje. Siekiant žmones su negalia paskatinti įtraukti į darbinę veiklą Marijampolėje pradėjo veikti socialinės dirbtuvės. VšĮ senjorų ir neįgaliųjų dienos centras ,,Židinys“ praplėtė teikiamų socialinių paslaugų spektrą ir dalyvaudamas projekte „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra” įkūrė socialines dirbtuves. Projekto tikslas ugdyti negalią turinčių asmenų darbinius įgūdžius, formuoti teigiamą darbdavių požiūrį į asmenis su negalia ir didinti jų galimybes ateityje įsilieti į darbo rinką.
2020 metais Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubas „Siekis“ persikėlė į naujas savivaldybės skirtas patalpas Petro Armino progimnazijoje, kur gali naudotis sporto sale bei lauko aikštynu. Klubas aktyviai vykdo veiklą ir siekia sukurti neįgaliesiems draugišką bei pritaikytą infrastruktūrą, geresnes sąlygas sportuoti,  todėl su rėmėjų pagalba įsirengė naują tinklinio aikštelę.

Patogi infrastruktūra
Siekiant pagerinti neįgaliųjų integraciją į visuomenę, didelis dėmesys skiriamas judėjimo bei regėjimo negalią turinčiųjų poreikiams tvarkant miesto infrastruktūrą.
Kad negalią turintiems žmonėms judėti būti saugiau ir patogiau, į specialiuosius poreikius atsižvelgiama tvarkant miesto gatves – įrengiamos patogios šaligatvių nuovažos, spalvomis bei iškiliomis trinkelėmis pažymimos vedimo linijos akliesiems. Nuolat skiriamas dėmesys, kad tvarkant kiemus ir stovėjimo aikšteles būtų įrengtos ir pažymėtos automobilių statymo vietos, skirtos neįgaliesiems.

Siekiant sudaryti galimybes žmonėms su negalia naudotis sveikatingumo paslaugomis, savivaldybės lėšomis įrengtas naujas keltuvas ir nuleidimo į vandenį įrenginys Sporto centro baseine „Sveikatos banga“.

Marijampolės socialinės pagalbos centre įrengiamas sensorinis-relaksacijos kambarys intelekto sutrikimų turintiems asmenims.
2020 metais tvarkant Marijampolės kultūros centro vidaus patalpas taip pat įrengtas keltuvas neįgaliesiems. Išspręsta iki šiol buvusi viena iš kultūros centre besilankančiųjų problemų – visi judėjimo negalią turintys asmenys galės patekti į visas kultūros centro patalpas ir patogiai lankytis renginiuose.
Jau ankstesniais metais, modernizuojant Marijampolės Petro Kriaučiūno biblioteką, įrengtos liftas ir sanitarinės patalpos pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Bibliotekoje žmonės su negalia aktyviai naudojasi paslaugomis, nuolat vyksta renginiai, kuriuos rengia pačios neįgaliųjų organizacijos.

Pritaikomos ugdymo įstaigos
Geroji praktika ir tyrimai rodo, kad sėkmingiausiai žmonės su negalia integruojasi į visuomeninį gyvenimą, kur švietimo sistema kuo anksčiau užtikrina negalią turinčių vaikų įtraukimą į bendras ugdymo įstaigas.

Vienas iš savivaldybės prioritetų – sudaryti sąlygas negalią turintiems moksleiviams mokytis kartu su kitais vaikais, didinant jų socialinę integraciją, kad būtų užtikrintas nuoseklus mokymosi procesas, todėl savivaldybėje ugdymo įstaigos pritaikomos ne tik judėjimo negalią turintiems moksleiviams, bet ir negalią turintiems pedagogams ar tėvams.

2019 metais judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikyta Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, kurioje įrengtas lauko liftas bei keltuvas laiptinėje, kad mokiniai jaustųsi patogiai ir turėtų galimybę nevaržomai judėti.

Siekiant užtikrinti švietimo paslaugų tęstinumą, kad moksleiviai su negalia turėtų kuo daugiau galimybių integruotis į bendruomenę, teisę, kaip ir visi vaikai, gauti kokybišką išsilavinimą, planuojama turintiems judėjimo negalią pritaikyti Sūduvos gimnaziją.
Gimnazijoje šiuo metu jau yra išorinis pandusas, kuris pritaikytas judantiems vežimėliuose patekti į mokyklos vidų, įrengtos neįgaliesiems pritaikytos higienos patalpos, yra galimybės patekti į valgyklą, klases ir kitas patalpas, esančias pirmame aukšte. Siekiant sudaryti galimybes patekti ir į kitus aukštus, planuojama įrengti vertikalų keltuvą, pritaikytą neįgaliųjų žmonių kėlimui, kad būtų užtikrintas judėjimas visoje mokykloje ir sudarytos galimybės moksleiviams, turintiems fizinę negalią, mokytis draugiškoje ir pritaikytoje aplinkoje, kad  vaikai jaustųsi puikiai ir siektų išsilavinimo.

Neįgaliesiems draugiškas Pašešupio parkas
Teigiamų pokyčių mieste pastaruoju metu žmonės su negalia pastebi ir naujai sutvarkytame Pašešupio parke. Neįgaliųjų marijampoliečių patogumui ir džiaugsmui parke įrengtos specialios sūpynės, pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims. Šios sūpynės pažymėtos specialiais ženklais ir išskirtinės tuo, kad yra pritaikytos suptis su neįgaliojo vežimėliu – įrengta patogi, nuo slydimo apsauganti platforma, sumontuotas specialus įvažas, pritaikytas patogiai įvažiuoti vežimėliu. Kad pramogauti būtų saugu, sumontuoti ir apsauginiai platformos rėmai, o mechanizmas sukonstruotas taip, kad supimosi metu būtų išlaikoma stabili platformos padėtis ir būtų galimybė neįgaliajam suptis pačiam. Parke vienas iš įrengtų paplūdimių taip pat pritaikytas negalią turintiems žmonėms.

2010 m. Lietuva ratifikavo JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ir įsipareigojo užtikrinti ir skatinti visapusį visų asmenų su negalia žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių įgyvendinimą be jokios diskriminacijos dėl negalios. Savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, keičiasi visuomenės požiūris į neįgaliuosius. Atsiranda vis daugiau vietų, pritaikytų žmonėms su vežimėliais ir kitas negalias turintiems žmonėms. Matydami puikiai gyvuojančių organizacijų, vienijančių žmones su negalia, vykdomą aktyvią veiklą, organizuojamus renginius negalią turintiems žmonėms ir jų šeimoms, savivaldybė, verslas ir rėmėjai stengiasi prisidėti prie infrastruktūros gerinimo bei palaikyti neįgaliųjų bendruomenės sumanymus ir iniciatyvas.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top