naujienos

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

Informuojame, kad vadovaujantis Marijampolės savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. DV-1394 „Dėl Marijampolės savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2020 m. spalio 20 d. Marijampolės savivaldybės administracijoje priimami įstaigų prašymai leisti teikti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas.

Įstaigos (nevyriausybinės organizacijos), pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, Marijampolės savivaldybės administracijai vienu iš būdų (pristatomi Savivaldybės administracijos „vieno langelio“ patalpose (1, 2 langelis), siunčiami laišku adresu: J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė arba elektroniniu paštu administracija@marijampole.lt) pateikia:
• nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens;
• įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.);
• jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
• asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;
• dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus (jei paslaugoms teikti jos būtinos);
• informaciją apie įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičių;
• įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;
• informaciją apie paslaugų gavėjų skaičių;
• kitus dokumentus, pagrindžiančius įstaigos atitiktį akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams.

Atkreipiame dėmesį, kad prašyme leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą, išvardintos visos socialinės priežiūros paslaugos, kurioms teikti įstaigos turės gauti leidimus. Kiekvienai paslaugai teikiamas atskiras prašymas. Kadangi nuo 2021 m. sausio 1 d. akreditavimas būtinas tik vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugai teikti, prašyme įstaigos turėtų nurodyti tik vieną paslaugą, t. y. „Vaikų dienos socialinė priežiūra“. Kitos socialinės priežiūros paslaugos bus pradėtos akredituoti nuo 2021 m. sausio 1 d., o teikti – nuo 2022 m. sausio 1 d.

Susipažinti su teisės aktais galite:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0754a1f0c2a911ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr
https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55861

Pridedama:
Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą;
Deklaracija.

Papildomą informaciją įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Marijampolės savivaldybėje, teikia Rasa Matusienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 008, el. p. rasa.matusiene@marijampole.lt .

Marijampolės savivaldybės administracija

PASIDALINKITE SU KITAIS
Scroll to Top
Scroll to Top